บริการ/อัตราค่าบริการ

service1.png (41 KB)

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

รายการ ค่ารักษา (บาท)
ตรวจสุขภาพช่องปาก 100
ค่าปลอดเชื้อ 50-100
X-Ray ฟิล์มเล็กในปาก/ฟิล์ม 150
พิมพ์ปากเพื่อจัดฟัน 1,000
ฉีดยาชาเฉพาะที่/ครั้ง 100
กรอแต่งฟัน/ซี่ 100

service1.png (41 KB)

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

รายการ ค่ารักษา (บาท)
อุดฟันชั่วคราว 300
อุดสีเหมือนฟัน 700-1,200
อุดสีเหมือนฟัน แบบยากหรือด้านประชิด 1,000-1,500
อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน 1,500-3,000
อุดฟันหลังรักษาคลอกรากฟัน/ซี่ 1,500-2,000

service1.png (41 KB)

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

รายการ ค่ารักษา (บาท)
ขูดหินปูน+ขัดฟัน 700-1,200
Airflow 600
เกลารากฟัน/ซี่ 300
เกลารากฟันเหมาด้าน/ด้าน 1,500
ผ่าตัดแต่งเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวตัวฟัน 2,000-3,000
ผ่าตัดแต่งเหงือก/ซี่ 500-1,000

service1.png (41 KB)

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

รายการ ค่ารักษา (บาท)
ถอนฟันปกติ/ซี่ 700-1,000
ถอนฟันยาก แคะราก หรือ ฟันคุด/ซี่ 1,000-1,500
ผ่าฟันคุด/ซี่ 2,500-3,500
ผ่าฟันฝัง/ซี่ 4,500-6,500
ตัดแต่งเนื้อเยื่อยึดในช่องปาก/ตาแหน่ง 1,000-2,000
ตัดไหม+ล้างแผล 100
แต่งกระดูก / ตัดปุ่มกระดูก 1,500

service1.png (41 KB)

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

รายการ ค่ารักษา (บาท)
จัดฟันโลหะ 35,000-45,000
จัดฟันใส Zenyum Clear 59,990-150,000
ค่า Set up model จัดฟันใส 1,500
ถอดเครื่องมือ + ขัดกาว 1,500
หมุด/ชิ้น 2,000-3,000
เครื่องมือขยายขากรรไกร 5,000
ปรับเครื่องมือขยายขากรรไกร 100
อุปกรณ์ยกการสบฟัน 500-1,000
รีเทนเนอร์ใส/ชิ้น 2,000
รีเทนเนอร์ใสสำหรับคนนอนกัดฟัน/ชิ้น 2,500
รีเทนเนอร์ลวด/ชิ้น 2,000
เพิ่มลายพิเศษบนรีเทนเนอร์ลวด/ชิ้น 200
รีเทนเนอร์เหล็ก/ชิ้น 5,000
ปรับรีเทนเนอร์/ครั้ง 100
เพิ่มฟันปลอมบนรีเทนเนอร์/ซี่ 500

service1.png (41 KB)

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

รายการ ค่ารักษา (บาท)
วีเนียร์คอมโพสิต/ซี่ 3,000
วีเนียร์เซรามิก/ซี่ 12,000
ชุดฟอกสีฟันที่บ้าน 4,000
ฟอกสีฟันที่คลินิก 5,000
ฟอกสีฟันที่คลินิก น้ายา Opalescence 8,000
ฟอกสีฟันที่คลินิก น้ายา Pola 8,000
ฟอกสีฟันที่รักษาคลองรากฟัน/ซี่ 2,000
ถาดฟอกสีฟัน/ชิ้น 1,500
เฝือกสบฟันนิ่ม/ชิ้น 2,500
ฝือกสบฟันแข็ง/ชิ้น 5,000
กรอปรับเฝือกสบฟันแข็ง 100

service1.png (41 KB)

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

รายการ ค่ารักษา (บาท)
ฟันหน้า 5,000
ฟันกรามน้อย 6,000-8,000
ฟันกรามใหญ่ 10,000-12,000
รักษาคลองรากฟันฉุกเฉิน 1,500-2,000
รักษาคลองรากฟันซำ้ชำระเพิ่ม 1,000
รักษาคลองรากฟันในแบบคงความมีชีวิต 3,500

** ค่าบริการการรักษาราก ไม่รวม ค่าบูรณะฟันที่จาเป็นทั้งก่อนและหลังการรักษา **

service1.png (41 KB)

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

รายการ ค่ารักษา (บาท)
อุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟันร่วมกับเคลือบหลุมร่องฟัน 800
ถอนฟันน้านม/ซี่ 600
เคลือบฟลูออไรด์ 500
เคลือบหลุมร่องฟัน/ซี่ 500
รักษารากฟันน้ำนมส่วนต้น 2,000
รักษารากฟันน้ำนมทั้งหมด 3,000
ครอบฟันโลหะ/ซี่ 3,000
เครื่องมือรักษาช่องว่าง 3,000

service1.png (41 KB)

บริการทันตกรรมทั่วไป ทันตกรรมเด็ก ทำฟัน อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ผ่าฟันคุด เคลียรช่องปาก X-Ray ตรวจสุขภาพช่องปาก รับประกันสังคมไม่ต้องสำรองจ่าย

รายการ ค่ารักษา (บาท)
ฟันปลอมฐานโลหะ/ชิ้น ซี่แรก 7,000
ซี่ต่อไป/ซี่ 500
ฟันปลอมฐานพลาสติก/ชิ้น ซี่แรก 2,000
ซี่ต่อไป/ซี่ 300
เสริมตะแกรง 1,500
ฟันปลอมฐานพลาสติกแบบนิ่ม /ชิ้น ซี่แรก 4,000
ซี่ต่อไป/ซี่ 500
ฟันปลอมทั้งปาก/ชิ้น 10,000
เสริมฐานฟันปลอม 2,000
เปลี่ยนฐานฟันปลอม 1,500
ซ่อมฟันปลอม 1,000
ครอบฟัน 8,000
เดือยฟันโลหะ 2,000
ก่อแกนฟัน/ซี่ 1,000
ครอบฟันชั่วคราว 2,000
ยึดครอบฟันชั่วคราว 500
ยึดครอบฟันถาวร 1,000