Unicorn Dental Clinic

“ Your smile is our happiness! Let's us be behind your beautiful smile “

about1.png (217 KB)

about2.png (231 KB)

about3.png (158 KB)

     คลินิกทันตกรรมยูนิคอร์น เราให้บริการด้านทันตกรรมครบวงจร โดยมีทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาพร้อมให้บริการ คลินิกสะอาด ได้มาตรฐาน เราเน้นเรื่องความปลอดภัย ทั้งตัวผู้รับบริการและทีมงานของเรา ดั่งสัญลักษณ์ของคลินิกที่เป็นม้ายูนิคอร์น ที่สื่อถึงความสุข ความสดใสและสนุกสนาน ภายใต้การให้บริการที่อบอุ่น เป็นกันเอง จากทีมทันตแพทย์และเจ้าหน้าที่ เราดูแลด้วยความใส่ใจ แทนความห่วงใยจากคลินิก .Your smile is our happiness! Let's us be behind your beautiful smile. เพราะรอยยิ้มของคุณ คือความสุขของเรา พวกเราพร้อมเป็นเบื้องหลัง รอยยิ้มที่สวยงามของคุณ

about1.png (217 KB)

ระบบการฆ่าเชื้อทางทันตกรรม & มาตรการการป้องกันโควิด-19


     การทำความสะอาดและการทำปลอดเชื้อเครื่องมือ Sterilization ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องคำนึงถึง การฆ่าเชื้อให้ถูกสุขลักษณะเป็นมาตรฐานที่สำคัญที่สุด ซึ่งทางคลินิกทันตกรรมยูนิคอร์น จะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆในการรักษา จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอย่างสมํ่าเสมอ

 

about1.png (217 KB)

about1.png (217 KB)

about1.png (217 KB)

การทำความสะอาดและปลอดเชื้อด้วยเครื่องอบฆ่าเชื้อ Sturdy AUTOCLAVE


     เครื่องอบประเภทนี้ใช้ไอนํ้าและทางานด้วยระบบอัติโนมัติ เพื่อฆ่าเชื้ออุปกรณ์และเครื่องมือ ซึ่งเป็นการช่วยยับยั้งเชื้อ แบคทีเรีย ไวรัส รวมทั้งเชื้อโรคประเภทอื่นๆอีกด้วยสามารถอบนึ่งวัสดุเครื่องมือ และมีระบบทำให้วัสดุอบนึ่งฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนั้นแห้งด้วยด้วยระบบดูดนํ้ากลับ และระบบแห้งอัตโนมัติต่อเนื่อง ทางคลินิกจึงเลือกใช้เครื่องอบความร้อนที่ได้รับมาตรฐานสูงสุดโดยใช้ความดันและอุณหภูมิอยู่ที่ 118-134 องศาเซลเซียล และการอบแห้งอัตโนมัติด้วยระบบ STEAM QUIKLY ที่ช่วยลดเวลาในการอบแห้ง 50% ซึ่งเครื่องนี้มีระบบการควบคุมและประมวลผลในตัวเองอย่างมีประสิทธิภาพ

     การจัดเก็บเครื่องมือทำฟัน จัดฟัน และการทำปราศจากเชื้อเครื่องซีลเป็นเครื่องที่ทำการบรรจุและปิดผนึกซองใส่อุปกรณ์ที่ใช้งานแล้ว หลังจากที่อุปกรณ์ออกจากเครื่องอบแล้ว จะต้องเก็บไว้ในที่ที่ปิดและสะอาดเพื่อป้องกันสิ่งปนเปื้อนชนิดต่างๆ และควบคุมอุณหภูมิตลอดระยะเวลาการจัดเก็บ โดยทางคลินิกได้มีการบันทึก lot no. ทุกรอบการอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการทำปลอดเชื้อทุกรอบจะได้รับการตรวจสอบย้อนหลัง

 

Sterilization

     มีขั้นตอนในการทำความสะอาดเครื่องมือดังนี้ นำเครื่องมือลงแช่นํ้ายา Poseguat 64-VB ซึ่งเป็นนํ้ายาที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อรา แบคทีเรีย วัณโรคและไวรัส ก่อนล้างทำความสะอาดอีกครั้งในเครื่อง Ultrasonic Cleaner ซึ่งเป็นเครื่องที่สร้างคลื่นความถี่สูง สร้างแรงสั่นสะเทือน ชะล้างสิ่งปนเปื้อนที่ติดอยู่กับเครื่องมือทันตกรรมได้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะหัวกรอฟัน จากนั้นจึงนาเข้าเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอนํ้าและแรงดันสูง (Autoclave) โดยหีบห่อจะมีการระบุวันที่และประเภทการรักษา เครื่องมือที่ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อแล้วจะถูกจัดเก็บไว้ในตู้ที่มิดชิด เพื่อพร้อมใช้งานต่อไป ทุกๆครั้งที่ผู้ช่วยเปิดห่อเครื่องมือ จึงมั่นใจได้ว่าเป็นเครื่องมือที่สะอาดแน่นอน เนื่องจากการระบาดของโรค COVID-19 มีการการจัดเตรียมแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้บริการทางทันตกรรมแก่ประชาชนได้อย่างปลอดภัย ทางคลินิกจึงมีมาตรการสูงสุดในการทำความสะอาดคลินิก และคัดกรองเบื้องต้นก่อนทาการรักษาทันตกรรม

     ถูพื้นทำความสะอาดด้านจุดบริการและเช็คเฟอร์นิเจอร์ที่จับประตู โต๊ะ เก้าอี้ที่ให้บริการ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดฆ่าเชื้อมาตรฐานโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมอ อุปกรณ์ที่ใช้แล้วทิ้งจะถูกแยกถังเป็นขยะติดเชื้อที่มีการกำจัดอย่างเหมาะสมและไม่มีการนำมารวมกันกับขยะทั่วไป ในพื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่นั่งรอให้บริการ ตามโถงทางเดิน และพื้นที่ทั่วไปจะถูกฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีความเข้มข้นสูงเมื่อสิ้นสุดวันแต่ละวัน ซึ่งเป็นขั้นตอนเพิ่มเติมในการกำจัดเชื้อไวรัสและเชื้อโรคที่อาจหลงเหลืออยู่บนพื้นผิวและในอากาศระหว่างวัน บริเวรห้องรับรองและเคาท์เตอร์มีการทำความสะอาดเป็นระยะ 4-6 รอบ ใน 1 วันเวลาเปิดทำการ โดยจะแบ่งเวลา 2-3 ชั่วโมงในการทำความสะอาดใน 1 ครั้งต่อรอบ นํ้ายาที่ใช้ทำความสะอาดได้มาตรฐานโรงพยาบาล โดยทางคลินิกจะใช้น้ำยา 3M Disinfectant Deodorizer เพื่อทำการฆ่าเชื้อและแบคทีเรียที่พื้นผิวสัมผัส

เราให้การรักษาตามแนวทางปฏิบัติทางทันตกรรมวิถีใหม่เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์ คำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้

  1. การคัดกรอง/คัดแยกผู้ป่วย (Triage/screening)
  2. อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE)
  3. การควบคุมการติดเชื้อจากละอองฝอย (Local control of Aerosol)
  4. การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Control)

 

about1.png (217 KB)

1.การคัดกรอง/คัดแยกผู้ป่วย (Triage/screening)


    คัดกรองผู้ป่วยก่อนให้การรักษาทางทันตกรรมโดยการซักประวัติ social risk factor and physical/ medical risk factor ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล โดยการสอบถามผู้ป่วย ก่อนถึงวันนัดอย่างน้อย 1 วันทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ เช่น แชททาง social media เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางของผู้ป่วยมายังสถานพยาบาล และคัดกรองซ้ำก่อนทำการรักษาทันตกรรมอีกครั้ง เราให้บริการทันตกรรมเฉพาะผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง หากมีอาการสงสัยโควิด-19 มีไข้ ไอ เจ็บ หรือรู้สึกไม่สบายในระบบทางเดินหายใจหรือมีประวัติความเสี่ยงสูง เราแนะนำให้เลื่อนการรักษาออกไปก่อน เรามีการจำกัดผู้ที่เข้ามารักษาทันตกรรมในแต่ละวัน พยายามให้คนไข้เว้นระยะห่างระหว่างกันตลอดจนสิ้นกระบวนการรักษา

 

about1.png (217 KB)

2.อุปกรณ์ส่วนบุคคลป้องกันการติดเชื้อ (Personal Protective Equipment, PPE)


     ทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ที่ปฏิบัติงานข้างเก้าอี้ สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเองขณะปฏิบัติงานชนิด Standard PPE ครบถ้วนดังนี้ • หมวกคลุมผม (Hair net) • กระจังป้องกันใบหน้าหรือแว่นป้องกันตา (Face shield / Goggle ) • หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่แนบสนิทกับใบหน้า (Sealed Surgical mask) หรือหน้ากากทางการแพทย์ชนิด N95 • ถุงมือตรวจโรคทั่วไปชนิดใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable gloves) • ชุดกาวน์ยาวกันน้ำแขนจั๊มยาวคลุมถึงข้อมือ (Waterproof gown) หรือ Medical protective Coverall • มีการล้างมือให้สะอาดอย่างถูกวิธีด้วยสบู่ผสมน้ำยาฆ่าเชื้อภายหลังการ ถอดถุงมือเมื่อรักษาผู้ป่วยเสร็จแต่ละราย

 

about1.png (217 KB)

3.การควบคุมการติดเชื้อจากละอองฝอย (Local control of Aerosol)


     ก่อนการรักษาทางทันตกรรม เราใช้น้ำยาบ้วนปากเพื่อช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียและไวรัสในช่องปาก ช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อให้ผู้ป่วยอมบ้วนปากด้วยน้ำยาบ้วนปากที่มีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อก่อนทำหัตถการ (Preprocedural mouthwash) เช่น 0.12% - 0.2% chlorhexidine หรือ 0.2% povidone iodine อมไว้ 30 วินาทีแล้วบ้วนทิ้ง ใช้เครื่องดูดของเหลวกำลังสูง ( High Vacuum Evacuator ) ขณะทำหัตถการที่ก่อให้เกิดละอองฝอยช่วยในเรื่องลดการฟุ้งกระจายของละอองฝอยในอากาศ เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้ารับบริการ ทางคลินิกได้นำเก้าอี้ทำฟันที่มีคุณภาพสูงและผ่านการตรวจวัดมาตรฐาน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบายและปลอดภัยต่อผู้รับบริการ ที่สาคัญทางคลินิกได้มีการล้างทำความสะอาดระบบท่อดูดน้ำลายด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่มีฤทธิ์ขจัดคราบโปรตีนตกค้างโดยเฉพาะในทุกวัน ทันตแพทย์จะสับเปลี่ยนห้องทำการรักษาใหม่ในทุกเคส เพื่อเข้าสู่กระบวนการฆ่าเชื้อตามหลังเสร็จการรักษาทันตกรรมและการทำหัตถการภายใต้แผ่นยางกั้นน้ำลาย (Rubber Dam)

 

about1.png (217 KB)

4.การจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Control)


     การออกแบบห้องทำให้ปลอดเชื้อไม่เพียงแต่การรักษาและบริการที่เราเอาใจใส่ ที่สาคัญที่สุดคือความสะอาดและการทำให้ปลอดเชื้อ "ทันตกรรมปลอดเชื้อ" ซึ่งเป็นหัวใจหลักของงานทันตกรรม เราได้จัดแยกห้องทันตกรรมปลอดเชื้อไว้เป็นสัดส่วนด้วยระบบลำเลียงเครื่องมือ การทำความสะอาดและทำให้ปลอดเชื้อภายใต้การควบคุมดูแลของผู้เชี่ยวชาญโดยเฉพาะ โดยการกำหนดให้มีเส้นทางทำความสะอาดแบบทางและมีระบบการจัดเก็บเครื่องมือใส่กล่อง Cassettes แยกประเภทชนิดของการรักษาฯ รวมไปถึงชุดตรวจฟันและเครื่องมือบางอย่างที่ถูกใช้ในบางโอกาส จะถูกจัดเก็บในซอง seal ผ่านการฆ่าเชื้อและจัดเก็บไว้ในตู้สะอาดเพื่อความพร้อมในการนำออกมาใช้ สามารถตรวจเช็คและจัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีการระบายอากาศตามมาตรฐาน โดยมีการเติมอากาศบริสุทธิ์ไม่ต่ำกว่า 12 ACH และมีการไหลของอากาศจากพื้นที่สะอาดไปยังพื้นที่สกปรก ห้องทันตกรรมทุกห้องจึงได้รับการติดตั้งระบบระบายอากาศ แบบ Air Flow เพื่อหมุนเวียนอากาศภายใน อุปกรณ์การดูดมีกาลังสูงจึงช่วยในเรื่องของการแพร่ฟุ้งกระจายของละอองฝอยในอากาศและเสริมด้วยเครื่องฟอกอากาศที่มีแผ่นกรองอากาศประสิทธิภาพสูง (HEPA Filter) เพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น

about1.png (217 KB)

การถ่ายภาพรังสี


     อุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายภาพรังสีที่ต้องนำเข้าสู่ช่องปากผู้ป่วยทุกชิ้นที่สามารถนากลับมาใช้ซ้ำและสามารถฆ่าเชื้อได้ จะต้องผ่านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้ซ้ำทุกครั้ง ในส่วนฟิล์มดิจิตอลที่ไม่สามารถนำไปฆ่าเชื้อได้ หุ้มทับด้วยซองกันน้ำลายแบบใช้แล้วทิ้ง และเมื่อถ่ายภาพรังสีเสร็จแล้ว ใช้ทิชชูซับน้ำลายที่ติดอยู่บนซองแล้วเช็ดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อซ้ำอีกครั้งก่อนแกะซองออกแล้วจึงฟิล์มเข้าเครื่องอ่านแบบดิจิตอลจัดการขยะติดเชื้อ & ผ้าปนเปื้อนติดเชื้อ

     จัดการขยะติดเชื้อโดยการทิ้งในถุงขยะถุงแดง แยกไว้ด้วยวิธีการที่เหมาะสม และทำการกำจัดโดยบริษัทกำจัดขยะติดเชื้อที่ได้รับมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข ส่วนการจัดการผ้าปนเปื้อนติดเชื้อ ได้แก่ ผ้าเปื้อนเลือด/สารคัดหลั่ง ให้แยกบรรจุในถังผ้าติดเชื้อก่อนนำไปทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่เหมาะสมหรืออบฆ่าเชื้อ

about1.png (217 KB)

การเตรียมห้องก่อนการรักษา


     ในห้องที่ทำการรักษา มีการปกคลุมพื้นผิวที่ต้องสัมผัสระหว่างการรักษาด้วยวัสดุที่ใช้แล้วทิ้ง เช่น plastic wrap และเปลี่ยนทุกครั้งหลังเสร็จการรักษาผู้ป่วยแต่ละราย และใช้โปรแกรมเวชระเบียนออนไลน์ในการจัดเก็บข้อมูล เพื่อหลีกเลี่ยงงานเอกสารที่มีความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อโรคในห้องที่ทำการรักษา